Professioneel OSINT (Open Source) Onderzoek

Open Source Research is een niet-invasieve manier om met behulp van open bronnen informatie te verkrijgen over een bepaald persoon, instelling of gebeurtenis. Het is een cruciale eerste stap in bijna elk onderzoek, en een voortdurend referentiepunt dat elders ontvangen informatie verankert en valideert. OSINT plaatst met open broninformatie gebeurtenissen in perspectief en contrasteert dat wat partijen bereid zijn publiekelijk over zichzelf te delen met de zaken waar ze zich minder openlijk over uitlaten. TGI's OSINT service biedt een perfecte quick scan van elk onderwerp en geeft diepgang en context aan grondige onderzoeken.

Professioneel OSINT (Open Source) Onderzoek

Soorten activiteiten

TGI's OSINT service biedt een perfecte quick scan van elk onderwerp en levert diepgang en context aan bij grondige onderzoeken.

Geïnteresseerd? Neem contact op.

De juiste informatie achterhalen

Een enorme hoeveelheid informatie ligt binnen handbereik; niet alleen in online databases en op social media platforms, maar ook in bibliotheken, krantenarchieven, en lijsten van openbare regelgevende en administratieve instellingen zoals octrooibureaus en kamers van koophandel. Bijna iedereen kan met een eenvoudige google-zoekopdracht wel iets vinden over het onderwerp dat hem of haar interesseert. Om die bevindingen te kunnen relateren aan andere stukken informatie en hieruit een oordeel te kunnen vellen over de totaliteit van wat er over een bepaald onderwerp te vinden is, onderscheidt hierin de professionele zoekstrategie zich duidelijk van de toevallige online zoektocht.

Verfijning van Informatie tot Inlichtingen

Door de openbare toegankelijkheid kan OSINT Openbroninformatie onbetrouwbaar, bedrieglijk en soms zelfs opzettelijk misleidend zijn. Door de vele verschijningsvormen (verslagen, tweets, video's, audio, nieuwsartikelen, enz.) is het in wezen ook ongestructureerde informatie. TGI heeft de 'know-how' en de ervaring om open bronnen grondig te analyseren. Aan de hand van deze metadata,  kunnen door middel van kruisverwijzingen en inhoudsanalyse de bevindingen gepresenteerd worden op een manier die bevorderlijk is voor beleidsvorming en die verder diepgaand onderzoek ondersteunt.

Inlichtingen actiewaardig maken

Wij zijn gespecialiseerd in het actiegericht maken van Open-source (en andere) informatie door middel van scenario-bouwende technieken. De eerste OSINT quick scan levert vaak de middelen om een primaire 'likelihood-analyse' op te zetten en gefundeerde suggesties te doen over de (zakelijke) kansen en bedreigingen die spelen met daarnaast de meest waarschijnlijke winstgevende vervolgstappen van verder onderzoek. Wij streven ernaar rapporten te leveren die zijn toegesneden op de behoeften en speciale situatie van onze klanten. Our intelligence puts you in control.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en veelgemaakte fouten te voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methodes om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg en “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u 'in control' blijft.

Act

"Influence" is the third step in the TGI approach and has an even more significant impact than "forecast". Whereas the previous two stages are intellectual, influencing involves exercising power on another actor to change their conviction on a specific topic and planned course of action regardless of whether the other actor knows that it is being influenced. The right influence simultaneously increases opportunities and reduces threats. At TGI, the 'influence' step predicts the positions of certain actors and indicates what has happened to determine how best to influence those actors. This means that we combine our research and analytical capabilities with our extensive network of influential people to create a new development or event and steer an existing development in the desired direction. TGI can influence the right actors or developments to put you in control.

"Behind a veil, unseen yet present, I was the forceful soul that moved this mighty body."

- Jean Racine