Trainingen in inlichtingen

Triangular Group Intelligence biedt cursussen aan over diverse aspecten van de inlichtingenpraktijk. Deze variëren van observatie, onderzoeksmethodologie en methoden van “engagement", tot 'best practices' in analyse en rapportage. Sommige van onze cursussen zijn uitsluitend gericht op overheidspersoneel en de particuliere beveiligingssector (bijv. observatie), terwijl andere (zoals 'HUMINT' en 'Analyse') breed toepasbaar zijn in het bedrijfsleven, de academische wereld, en zelfs kunnen dienen voor persoonlijke verrijking.

Trainingen

Onze trainingen

TGI gelooft dat de speciale manieren waarop inlichtingendiensten informatievraagstukken benaderen beschikbaar zouden moeten zijn voor de private sector. TGI biedt verschillende trainingen aan op het gebied van inlichtingen die openstaan voor zowel publieke als private instanties.

Open Source Inlichtingen

Elk onderzoek begint met Open-Source onderzoek. Door de juiste onderzoeksmethoden te gebruiken, kan veel waardevolle informatie worden verzameld die met oppervlakkige onderzoeken niet worden bereikt. De OSINT-uitdaging komt niet noodzakelijkerwijs voort uit een tekort aan beschikbare waardevolle informatie, maar eerder in de overvloed aan nutteloze informatie. Toegankelijke databases zijn vaak zo groot dat, met verkeerd zoekgedrag en zoekslagen, stukjes informatie die cruciaal zijn voor uw doeleinden onontdekt blijven. Open-Source Intelligence is de oplossing voor deze uitdaging. Het biedt u de instrumenten om door informatiedoolhoven te navigeren en onderzoeksrapporten op te stellen die door andere OSINT-specialisten kunnen worden gevalideerd en voortgezet en die betrouwbaar, tijdig en nauwkeurig zijn.

Menselijke Bronnen (HUMINT)

Human Intelligence (HUMINT) houdt meer in dan de 'know-how' over hoe belangrijke contacten benaderd en onderhouden kunnen worden. Het vereist dat men de kunst van het communiceren verstaat over vele soorten psychologische barrières heen. Cruciaal voor HUMINT zijn vragen als: Wat motiveert mensen? Hoe bouw je een band op met de juiste contacten? Welke soorten mensen kunnen we in deze of gene plaats tegenkomen? Welke invloed kunnen cultuur of religie hebben op de manier waarop iemand zich gedraagt?

In de netwerktheorie zijn ‘weak ties’ de relaties tussen individuen die verder voornamelijk sterk uiteenlopende netwerken hebben. ‘Weak ties' zijn doeltreffender wanneer het erom gaat gericht nieuwe informatie te verwerven dan hun tegendeel, ‘hechte banden' of ’strong ties’ met een intergerelateerd netwerk. Dit komt omdat individuen in hechte groepen gewoonlijk toegang hebben tot dezelfde basisinformatie en soortgelijke contacten. Om het andere soort 'lange-afstands'-contacten te verwerven, moet men echter buiten zijn comfortzone kunnen treden en ervoor openstaan met vrijwel iedereen te praten. De HUMINT-cursus van Triangular Group leert je hoe je de juiste bronnen kunt identificeren, hoe je ze kunt benaderen, hoe je een relatie kunt opbouwen, en ook hoe je die vervolgens weer kunt afbouwen als dat nodig is.

Observatietraining

Onze Observatietraining is gericht op (aspirant) professionals in de beveiligingssector. Heimelijke observatie van personen is vaak een cruciale informatieve schakel in complexe onderzoeken en/of in operaties die de veiligheid van een onder bescherming gesteld persoon moeten waarborgen. Deskundige observatie-operaties vereisen een combinatie van uitgebreide planning en voorbereiding, know-how in het veld over hoe men zich op een niet-opvallende (niet-politionele) manier gedraagt, hoe dekking moet worden gezocht, en hoe een alibi wordt gehandhaafd. We behandelen al deze factoren in meerdere scenario's die zich in de loop van meerdere dagen afspelen. Onze unieke training combineert fundamentele kennis met praktijkgericht leren om elkaar te verrijken en uit te breiden.

Rapportage

Een moderne informatie-gestuurde organisatie heeft behoefte aan een uitgebreide, goed geordende gegevensstructuur die haar veeleisende informatiebehoeften ondersteunt. Hoewel grote delen van een dergelijke datastructuur geautomatiseerd kunnen worden, zullen bepaalde cruciale delen onder de zorg van individuen blijven. Onze rapportagecursus leert professionals in de rol van poortwachter om hun ervaringen te documenteren op een manier die de principes van de inlichtingen-gedreven organisaties ondersteunt. Bewustwording van de 'intelligence mindset' in de cruciale positie van sensor zal rapportage activiteiten zinvoller maken voor de hele organisatie en successen genereren waar alle betrokkenen bij gebaat zijn. Door uw rapporten te schrijven met gebruikmaking van 'intelligence best-practices' zorgt u ervoor dat ze een maximale impact zullen hebben op de hogere beslissingsniveaus waarop ze gericht zijn.

Analyse

In onze Analysecursus maakt u kennis met de ins en outs van onderzoeksmethodologie in de complexe en snelle wereld van de inlichtingendienst. In tegenstelling tot academisch- of beleidsonderzoek, moet inlichtingenonderzoek omgaan met ernstige informatie- en tijdsbeperkingen. Tientallen jaren van ontwikkeling in het inlichtingenvak hebben verschillende best practices gegenereerd over hoe om te gaan met deze beperkingen en hoe je je bevindingen duidelijk en beknopt kunt overbrengen aan de beleidsmakers in kwestie. Gebaseerd op zowel praktische (inlichtingen) ervaring, interne opleidingen van de inlichtingendiensten, en academisch onderzoek, is onze inlichtingen-analyse cursus is de to-go plaats voor professionals op het gebied van inlichtingen, veiligheid, en strategieontwikkeling.

Onze aanpak

Level of Impact

Indicate

De eerste stap in onze aanpak is “Indicate".  Deze stap is het minst invasief. In deze fase wordt er onderzocht waarom een bepaalde situatie zich heeft voorgedaan. Om later tijd en moeite te besparen, is het belangrijk in elk project met deze eerste stap te beginnen. Met een gedegen “indicatie” wordt het mogelijk goed doordachte strategieën te formuleren en veelgemaakte fouten te voorkomen. De aanpak bestaat eruit het relevante speelveld in kaart te brengen, zodat onze klant precies te weten komt wie waarvoor verantwoordelijk is en wie hij moet benaderen om zijn doeleinden te bereiken. Er wordt uitgelegd waarom iets heeft plaatsgevonden of wat iemand heeft gemotiveerd op een bepaalde wijze te handelen. Bij TGI kunnen we onze expertise in verschillende methoden, van OSINT tot HUMINT, gebruiken om een bepaald fenomeen op een dieper niveau te kunnen begrijpen. De precieze methodologie wordt altijd afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de klant. Een goede verklaring van gebeurtenissen uit het verleden is een voorwaarde voor een adequate aanpak in de toekomst.

Forecast

De tweede stap in onze benadering is “Forecast". Voortbouwend op de eerste stap is de impact op uw doeleinden ook groter, aangezien benaderingen van de toekomst gebaseerd zijn op goed geïnformeerde prognoses. Zonder zorgvuldige afweging kunnen ongegronde aannames al snel uitgroeien tot dure vergissingen. Maar met niets doen zou u aan de andere kant voortdurend op de concurrentie achterlopen en  wellicht aantrekkelijke kansen mislopen. Dit dilemma kan worden opgelost door prognoses te baseren op solide, actuele informatie. Bij TGI beschikken we over de expertise en de methodes om over een breed scala van onderwerpen kwalitatief hoogwaardige prognoses op te stellen. In de “forecast” stap analyseren we uitvoerig de resultaten van de indicatiefase om de beste handelwijze en de structuur van de worst-case scenario's te bepalen. Zo kunt u inspelen op lucratieve kansen en tegelijkertijd voorbereid zijn op eventuele bedreigingen voor uw bedrijf. Een goed inzicht in de toekomst neemt de onzekerheid weg “puts you in control".

Influence

“Influence" is de derde stap in de TGI-benadering en heeft een nog grotere impact dan stap twee, "Forecast". Terwijl de vorige twee stappen informatief en afstandelijk zijn, behelst “beïnvloeding" het uitoefenen van invloed op andere actoren om diens overtuiging over een bepaald onderwerp en/of geplande koers te veranderen, ongeacht van of de andere actor weet dat hij wordt beïnvloed of niet. De juiste wijze van beïnvloeding vergroot tegelijkertijd kansen en vermindert bedreigingen. Bij TGI dient de stap “beïnvloeding” om de standpunten van specifieke actoren in kaart te brengen en geeft zij een indicatie van hoe die actoren het best kunnen worden beïnvloed. Dit betekent dat wij onze onderzoeks- en analytische capaciteiten combineren met ons uitgebreide netwerk van invloedrijke personen om een nieuwe gebeurtenis te creëren om een bestaande ontwikkeling in de gewenste richting te sturen. TGI kan de juiste actoren of ontwikkelingen beïnvloeden zodat u 'in control' blijft.

Act

De laatste stap in de TGI aanpak is “Act". Deze handeling heeft de grootste impact van alle vier de stappen. Deze stap is als laatste aan de beurt omdat deze afhankelijk is van een diepgaande verklaring van het verleden en een adequate voorspelling van mogelijke toekomstige scenario's. Bovendien is het vaak noodzakelijk eerst de kansen te creëren (door middel van gerichte /beïnvloeding) om op te handelen. Handelingen zijn daarnaast het meest effectief als ze met volle overtuiging en met de juiste combinatie van capaciteiten wordt uitgevoerd. TGI is in staat aan beide eisen tegemoet te komen. De stap "Act" is waar de gehele aanpak van TGI het meest volledig in samenkomt. Het voorbereidende werk van de drie voorgaande stappen leggen de basis voor en culmineren op dit punt. We zijn nu zo ver een ontwikkeling te hebben geduid in de stap “Indicate", de meest effectieve handelwijze en bedreigingen te hebben voorspeld in de stap “Forecast”, en de eerste faciliterende ontwikkelingen in beweging te hebben gezet in de stap “Influence". Het is nu tijd om de gecreëerde kansen te verzilveren door inlichtingen 'in control' van de situatie te komen.

"Listen with the intent to understand, not the intent to reply."

Stephen Covey